JC Arashi Nulland 1958                                             Feldbiss 208, 6462HC Kerkrade, 06 44708977
 

Protocol pesten

Doel van dit protocol is om gedrag dat wordt gezien als pesten te voorkomen en als dit wordt gesignaleerd adequate maatregelen te kunnen nemen.

Algemeen:

In dit document hebben wij als Judoclub Arashi Nulland vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren pesten binnen de club trachten te voorkomen. Dit document bevat tevens richtlijnen voor situaties waarin er sprake is van pesten, of waarin dit dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk van toepassing zijn als een dergelijke situatie niet tot een oplossing komt.

Als Judoclub Arashi Nulland hanteren wij hiervoor de volgende regels.

1. Gewenste omgang bevorderen.

Als Judoclub Arashi Nulland vinden wij het erg belangrijk dat judoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet gepest mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben we een aantal gedragsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden. Een aantal dingen zijn in onze club niet toegestaan.

Hieronder vallen:

·        Het beoordelen van mensen op uiterlijk, afkomst, geslacht of andere persoonskenmerken of het maken van kwetsende opmerkingen                 daarover.

·        Ongewenst aan de spullen van een ander komen.

·        Een ander bewust hardhandig behandelen en/of fysiek pijn doen bij het oefenen.

·        Elkaar met een bijnaam aanspreken die door de betreffende persoon niet als positief ervaren wordt.

·        Vloeken of schelden.

·        Roddelen.

       Daarnaast verwachten wij van leden de volgende dingen uitdrukkelijk wel:

·        Probeer ruzie altijd samen op te lossen.

·        Wanneer dit niet lukt: zoek contact met een bestuurslid, trainer en/of vertrouwenspersoon.

·        Luister aandachtig naar elkaar.

·        Zeg er wat van als iemand wordt gepest of meldt het bij de trainer.

·        Help elkaar waar nodig.

·        Zorg dat nieuwkomers in de groep goed worden ontvangen en opgevangen.

 

Bovenstaande gedragsregels worden al bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden en zijn terug te vinden op onze website. Verder wordt er door de trainers regelmatig aandacht aan besteedt en zien wij toe op de naleving ervan tijdens de judolessen.

Bovendien wordt aan ouders/verzorgers ook gevraagd om ongewenst gedrag te melden aan het bestuur en/of de trainers wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.

 

2. Situaties van pestgedrag oplossen.

Als er een vermoeden bestaat dat er binnen de club gepest wordt dan worden de volgende stappen doorlopen:

o  Er wordt vastgesteld of de gepeste heeft geprobeerd het samen met de pester op te lossen.

o  Als de gepeste er niet uitkomt grijpt het bestuur en/of de Judoleraar/trainer in.

o  Hij/zij brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderings-gesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en                  (nieuwe) afspraken te maken.

o  Er wordt contract gezocht met de ouders van de partijen nadat judoka’s hierover ingelicht zijn. Eventueel wordt een gesprek gevoerd met          de hele groep.

o  Hierin kan aan de orde komen wat de oorzaken en de gevolgen zijn voor slachtoffers, daders, meelopers en zwijgende middengroep.

o  Besproken kan worden of ze zich realiseren welk verdriet zij veroorzaken met hun gedrag en/of houding. Vervolgens kan aan de groep                suggesties gevraagd worden hoe de situatie verbeterd kan worden voor de gepeste judoka.

o  Bij herhaaldelijke ruzie/pest gedrag neemt de trainer duidelijk stelling dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd en houdt een gesprek met            de pester.

o  De sancties omschreven in paragraaf 3 treden in werking.

o  De leraar en ouders proberen in goed overleg samen te werk en aan een voor iedereen bevredigende oplossing. Als het gaat om jonge                judoka’s worden de ouders hier actief bij betrokken.

3. Sancties.

Mochten pogingen tot verbetering van de situatie door judoka’s, trainer en ouders niet tot een oplossing leiden dan kan de club overgaan tot het opleggen van sancties. Een besluit hiertoe volgt altijd uit samenspraak tussen trainer en bestuur. De mogelijke sancties lopen op van licht naar steeds zwaarder en kunnen in die volgorde worden gegeven als een situatie zich over langere tijd niet verbetert.

Hieronder zijn de sancties per categorie opgesomd.

Eerste sanctie.

·        Een goed gesprek voeren met pester over bewustwording voor wat hij/zij met de gepeste uithaalt.

·        Voor een bepaald aantal trainingen blijven tot de andere judoka’s naar huis zijn.

·        Een training niet aanwezig zijn

Vervolg sancties

·        De ouders nadrukkelijker bij de oplossing betrekken. De judo club houd een dossier bij van de acties die hebben plaatsgevonden. Dit               dossier is uitgangspunt voor een gesprek.

·        De pester voor een bepaalde periode schorsen.

Laatste sanctie

·        In extreme gevallen kan de pester geroyeerd worden van Judoclub Arashi Nulland.

 

 

Referentie: Gedragscode JBN leerkrachten Handleiding pest protocol JBN uitgave 1 januari 2014